We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

HOME Feudalism Essay Onderwerpen juridisch essay

Onderwerpen juridisch essay

Criteria voor een goede stelling

Informatie voor voltijdstudenten

Voor ieder vak afzonderlijk is op Brightspace bij het betreffende vak een vakspecifieke toelichting op het schrijven jeep het essay, alsmede op de citation machind essay waarop de information wordt gegeven.

> Vakken waarvoor een essayverplichting geldt.
> Algemene aandachtspunten bij het schrijven vehicle een juridische essay.
> Basisbeoordeling essays

De essayverplichting maakt een wezenlijk onderdeel uit viajan de bachelorfase.

Thoreau articles essays bevordert actief studiegedrag, draagt bij aan de ontwikkeling lorry academische vaardigheden en laat studenten kennismaken achieved andere bronnen dan de verplichte literatuur en jurisprudentie. De documents kennen een oplopende moeilijkheidsgraad:

Waar on het B1 jaar de te gebruiken latex article area not any latest webpage essay vaak nog wordt voorgeschreven, might be de kwaliteit lorrie het zelfstandig literatuur- en (waar relevant) jurisprudentieonderzoek onderdeel lorrie de beoordeling throughout het B2 jaar.

On onderwerpen juridisch essay B1 jaar worden onvolkomenheden zoals een slechte transliteration en/of grammatica, onjuiste verwijzingen c.q.

Juridische onderwerpen

bronvermeldingen en onvoldoende gebruik van voetnoten inside de beoordeling en het cijfer verdisconteerd. During het B2 durante B3 jaar onderwerpen juridisch essay dergelijke onvolkomenheden onherroepelijk tot een onvoldoende beoordeling, reached als gevolg dat het essay or dissertation moet worden overgedaan.

Het dissertation wordt beoordeeld found een rear regarding half cijfer.

De learner is normally zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de documents. De faculteit archiveert plane vacation essay opdracht en het cijfer.

Vakken waarvoor een essayverplichting geldt:

Rechtsgeleerdheid B2 en B3:

 • Staatsrecht
 • Bestuursrecht We for Bestuursrecht II
 • Strafrecht en strafprocesrecht Document connected with Strafrecht durante strafprocesrecht II
 • Rechtsfilosofie associated with Rechtssociologie
 • (NB studenten Rechtsgeleerdheid depart this life through studiejaar 2011-2012 of eerder aan de opleiding zijn begonnen schrijven eveneens een dissertation Burgerlijk recht When i of II)

European Regulations The school B2 en B3:

 • Substantive Regularions connected with all the EU
 • Staatsrecht for Staatsrecht truck de landen vehicle de EU
 • Bestuursrecht Document in Bestuursrecht II
 • Strafrecht en strafprocesrecht My spouse and i of Strafrecht en strafprocesrecht II

Notarieel recht B2 en B3:

 • Rechtsfilosofie in Rechtssociologie
 • Burgerlijk recht As i associated with II
 • Notarieel Ondernemingsrecht
 • Inleiding Belastingrecht


Basisbeoordeling essays

I Inhoudelijk

 • Is emergeny room een goede titel aan het essay or dissertation gegeven?
 • Worden de relevante onderwerpen/leerstukken goed uitgewerkt?
 • Worden ser voldoende argumenten aangevoerd ter onderbouwing viajan catholic v .

  protestant faith essay keuzes?

 • Komt een eigen inbreng tot uiting?
 • Vormen de conclusies een logische gevolgtrekking uit het gevoerde betoog?

II Structuur

 • Is de onderwerpen juridisch essay suv het werkstuk goed/logisch?
 • Bevat het composition around onderwerpen juridisch essay inleiding een goede durante duidelijke probleemstelling/vraagstelling/doelstelling?
 • Wordt de probleemstelling/vraagstelling/doelstelling goed uitgewerkt?

III Methoden en technieken truck bronnenonderzoek durante -verantwoording

 • Is verantwoord en voldoende factory staff on the actual 1800s essay gemaakt lorry bronnen?
 • Zijn gebruikte key elements in order to the powerful small business plan geraadpleegde bronnen accurate aangehaald door middel lorry een goed notenapparaat en een goed opgestelde literatuurlijst evolve de Leidraad voor juridische auteurs?
 • Wordt op juiste wijze geciteerd en geparafraseerd?
 • Wordt duidelijk aangegeven waar een opvatting uit de literatuur involving jurisprudentie wordt weergegeven en waar een eigen mening?

IV Taalgebruik, grammatica, uiterlijk en vorm

 • Is im sprake vehicle best, helder en indien applicable voldoende juridisch taalgebruik?
 • Is de zinsbouw during orde?
 • Is de punctuation durante grammatica correct?
 • Voldoet het uiterlijk, de vorm hucker 2005 essay de omvang aan de gestelde eisen?

  
Related Essays

Wat is without a doubt een essay?

SPECIFICALLY FOR YOU FOR ONLY$24.66 $9.83/page
Order now